Gebruiksvoorwaarden en privacy

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website greencars.be (Laatste bijwerking op 31/12/2017)

Artikel 1 : Algemeen

Het gebruik van de website www.greencars.be (hierna ‘Greencars’ genoemd) steunt op de voorwaarden en bepalingen die hieronder worden vermeld. Deze gelden eveneens voor alle andere websites die verbonden zijn aan Greencars.

Deze website werd gecreëerd en beheerd door en is de eigendom van CPS Consult bvba, waarvan de maatschappelijke zetel huisvest op Avenue du Ruisseau du Godru 89 in 1300 Waver (België), Ondernemingsnummer 0458.683.603. Wanneer u de website verkent en gebruikt, wordt u verondersteld zonder enig voorbehoud de algemene voorwaarden te respecteren.

Wij raden u aan deze voorwaarden regelmatig te bekijken, gezien Greencars het recht heeft om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 : Toegang tot de website

Greencars streeft ernaar om de toegang van zijn website 7 dagen op 7, 24 uur op 24 te verzekeren, in welke situatie dan ook.

Toch is het mogelijk dat de toegang onderbroken wordt, zoals tijdens onderhoud, updates, in geval van storing of om andere technische redenen.

Artikel 3 : Intellectuele eigendomsrechten

De website (inclusief teksten, structuur, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en alle andere inhoudelijke elementen van de website) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Greencars, alsook zijn leveranciers en partners. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten onder andere de auteursrechten, naburige rechten, rechten voor databanken en voor het handelsmerk.

Andere namen van producten of bedrijven die vermeld worden op de website kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van Greencars, is het verboden voor de gebruiker om te wijzigen, kopiëren, verspreiden, communiceren, vertalen, reproduceren, publiceren, licentie verlenen, overdragen of verkopen van informatie, software, producten of diensten verkregen via de website. Het is eveneens verboden voor de gebruiker om activiteiten te creëren die afgeleid zijn van de hierboven vermelde elementen.

Dit geldt eveneens voor de hardware (zoekertjes, tekst, foto’s, krantenknipsels, enz.), die online gezet werd door de leden van de website, ook indien ze gratis gezet worden. Elke overtreding op deze intellectuele eigendomsrechten kan gerechtelijke gevolgen hebben.

Elke kopie, hoe klein of groot ook, van de inhoud van deze website is ten strengste verboden.

Artikel 4 : Verantwoordelijkheid

Greencars heeft als doel algemene informatie aan te leveren over alle soorten auto’s van om het even welke land in de wereld. Greencars en zijn leveranciers van informatie zijn niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, defecten of fouten van de website. Dit geldt eveneens voor de gevolgen die de gebruiker of derden kunnen ervaren.

De informatie, producten en diensten beschreven op deze website kunnen technische of inhoudelijke onjuistheden bevatten of typefouten. Greencars kan dan ook geen garantie bieden voor de correctheid van de informatie beschreven op de website.

Greencars kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onwettige activiteiten, indirecte schade als gevolg van de bovenvernoemde voorwaarden, verantwoordelijkheid volgens contract of voor producten als gevolg van gebreken of (in)directe of andere gevolgschade. Zelfs wanneer deze is veroorzaakt door een ernstige fout of herhaaldelijke storing op de website (inclusief de technische werking of de onbereikbaarheid), door virussen, computercriminaliteit of hacking. Dit geldt eveneens indien Greencars de gebruiker op voorhand had gewaarschuwd.

Greencars zal verder niet verantwoordelijk zijn voor schade of tijdelijke of permanente verstoring betreffende de gegevens of de hardware van de gebruiker. Meer bepaald bij het openen van de website, gedurende het surfen op de website, of bij het overzetten van gegevens en computerprogramma’s naar de website. Greencars is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die tijdens overdrachten op de website terecht komen.

Greencars kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fraude, noch voor inbreuken op computersystemen en bijhorende gegevens, met alle gevolgen van dien. Toch doet Greencars er alles aan om illegale inbreuken te voorkomen.

Artikel 5 : Verwerking van persoonsgegevens en nominatieve gegevens

Alle persoonlijke gegevens van leden, bezoekers of vermelde personen op de website zullen behandeld worden in volledige overeenstemming met de voorgeschreven wet van 8 december 1992 (aangepast met de wet van 11 december 1998) betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zullen niet gecommuniceerd worden aan derden noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden; de persoonsgegevens zullen enkel door Greencars gebruikt worden indien de activiteit verbonden is aan Greencars.

In geval van een gerechtelijk onderzoek kunnen de opgeslagen gegevens verstrekt worden.

Artikel 6 : Informatie omtrent niet-leden en leden

Om de volledigheid van de aangeboden informatie op de website te garanderen, kan Greencars het nodig achten om pagina’s, gerelateerd aan leden of niet-leden van Greencars, te creëren, bewerken of verwijderen. De inhoud werd te goeder trouw online geplaatst. Mocht de inhoud echter ingaan tegen het eerbied van persoonlijke gegevens, nominatieve gegevens en intellectuele eigendomsrechten, heeft de persoon (lid of niet-lid van Greencars) het recht om dergelijke inhoud (zie artikel 7) te wijzigen of verwijderen.

Artikel 7 : Nominatieve gegevens

Ieder lid of niet-lid of elke persoon die van de website gebruik maakt, heeft het recht over de toegang tot de persoonsgegevens en dient deze te onderhouden. Het kan voorkomen dat die gegevens fouten bevatten, of onvolledig of verouderd zijn. Deze moeten dan rechtgezet, aangevuld, verduidelijkt of bijgewerkt worden, en mogen in geen geval worden verzameld, gebruikt of opgeslagen. Voor het bewerken of het verwijderen van de nominatieve gegevens dient ieder lid of elke persoon die gebruik maakt van de website, contact op te nemen met Greencars via e-mail op het volgende adres: contact@greencars.be. Dezelfde procedure is geldig indien en lid of niet-lid wenst zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Artikel 8 : Niet-persoonsgebonden gegevens

Niet-pesoonsgebonden gegevens zijn gegevens die de identificatie van een bezoeker of een lid niet toelaten (zijn bijvoorbeeld uitgesloten van niet-persoonsgebonden gegevens : de naam, het email-adres of het telefoonnummer). Greencars voorbehoud zich het recht om deze niet-persoonsgebonden gegevens voor om het even welke doel te gebruiken : om de werking van zijn website te optimaliseren, om nieuwe diensten voor te stellen, om van de gebruikers een betere beeld te hebben voor marktonderzoeken, om zijn adverteeders en sponsors te inlichten, enz.

Artikel 9 : Het gebruik van basisdiensten

Bij het inschrijven op Greencars of tijdens het gebruik van de diensten (gratis of betalend) van de website, verklaren de gebruiker, zijn vertegenwoordiger of zijn begunstigde (in deze teksten ‘lid’ genoemd) de diensten van Greencars te gebruiken conform de bijhorende wetgeving en de algemene voorwaarden.

Men kan beroep doen op de diensten van Greencars zodra men zich aangesloten heeft als lid. Om lid te worden dient men (zo volledig mogelijk) het inschrijvingsformulier in te vullen. Leden zijn verplicht Greencars te informeren wanneer zij de persoonlijke gegevens wijzigen en deze gegevens bovendien regelmatig te updaten. De inschrijving is gratis. Er is per lid slechts één lidmaatschap toegestaan. Het lidmaatschap is bovendien persoonlijk en voor uniek gebruik. Enkel en alleen leden mogen gebruik maken van de diensten van Greencars. Elke handeling op de website uitgevoerd met toepassing van het persoonlijk wachtwoord, wordt automatisch aanschouwd als een handeling van het lid zelf. Op verzoek van of in opdracht van derden (voornamelijk in het kader van respect van de auteursrechten, bescherming van privacy, pesterijen of intimidatie, berichten met haat, geweld of pornografische inhoud, tegen personen, groepen of een bepaald publiek), heeft Greencars het recht om informatie, geplaatst door leden, gedeeltelijk of volledig te wijzigen of verwijderen (tekst, afbeeldingen en linken naar andere websites).

In geval van frauduleus gebruik van het wachtwoord, heeft Greencars het recht om het lidmaatschap op te schorten en te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het lid engageert zich voor het regelmatig raadplegen van de berichten van Greencars, en deze indien nodig zo snel mogelijk te beantwoorden.

Greencars zorgt ervoor dat ieder lid onder andere zoekertje(s) kan aanmaken en zo zichtbaar te zijn voor iedere bezoeker. De realisatie en het publiceren van inhoud op de website gebeurt door de leden zelf of door Greencars, via haar eigen technische middelen. Het is mogelijk dat de zoekertjes op Greencars aangehaald of gemarkeerd worden op zoekmachines of de homepagina. Het is mogelijk dat Greencars een van haar leden technische beperkingen oplegt omtrent het gebruik van het lidmaatschap. Deze technische beperkingen kunnen in geen geval leiden tot een schadevergoeding ten voordele van de leden van Greencars. Greencars kan de grootte van de schijfruimte, beschikbaar voor leden, beperken, net als de grootte en het aantal overdraagbare bestanden op zijn profielpagina.

Ieder lid engageert er zich voor de inhoud van zijn profielpagina of van zijn zoekertjes regelmatig te updaten.

Greencars heeft het recht om op ieder moment enerzijds de inhoud van de website te wijzigen of te beëindigen, en anderzijds om reclamebanners in te voegen op elke pagina van de website.

Tot slot engageert ieder lid er zich voor om enkel content (tekst, afbeeldingen,…) online te zetten waarvoor hij over de intellectuele eigendomsrechten beschikt (auteursrecht, naburige rechten, rechten voor databanken, handelsmerk…). Greencars kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien een lid content geüpload heeft waarvoor hij niet de vereiste rechten heeft.

Artikel 10 : Minderjarigen

Indien u minder dan 18 bent (minderjarigen), wordt u niet toegelaten op Greencars te surfen of Greencars te gebruiken. Vandaar mag u ook rekening op Greencars openen en vanzelfsprekend mag u uw (persoonlijke of niet-persoonsgebonden) gegevens doorgeven. Greencars is niet verantwoordelijk voor de acties van minderjarigen die over hun leeftijd gelogen zouden hebben.

Artikel 11 : Technologieënprogramma’s i: cookies, web-beacons, logfiles,…

Wanneer een gebruiker Greencars bezoekt, geeft hij de toelating aan Greencars om technologieënprogramma’s te gebruiken om gegevens te verzamelen in verband met zijn surfvoorkeuren en surfgedag, in verband met het door de gebruiker gebruikt toestel-type, zijn schermresolutie, zijn instellingen, zijn gewone taal, zijn geolocalisatie, in verband met de advertenties die hij raadpleegt, zijn IP-adres, enz. Het is dus meer een toestel en niet een gebruiker die door deze programma’s herkend kan worden. Deze programma’s verzamelen dus geen persoonsgebonden gegevens.

Al deze informatieverzameling is mogelijk dankzij cookies, web-beacons, logfiles,… dewelke op het eindapparatuur van de gebruiker (computer, tablet, laptop, smartphone,…) kunnen geplaatst worden. Men kan een nauwkeurige definitie van deze technologieën op verschillende websites vinden, zoals Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)), www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies, enz.

De gebruiker van Greencars kan deze cookies weigeren. De website www.youronlinechoices.com/be leg uit hoe dit in het algemeen kan gedaan worden. Meer precies, elke webbrowser geeft er zijn eigen instructies voor. Wat Google Chrome bijvoorbeeld betreft, kan men surfen op https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl.

Indien de gebruiker van Greencars deze techonlogieënprogramma’s uitschakelt, moet hij weten dat het mogelijk is dat bepaalde diensten van Greencars niet meer optimaal zullen kunnen functioneren of dat bepaalde pagina’s of bepaalde delen van pagina’s niet meer (of slechts gedeeltelijk) kunnen geraadpleegd worden.

Artikel 12 : De verkoopzoekertjes van auto’s

Greencars stelt aan zijn leden om gratis zoekertjes te publiceren van wagens die ze wensen te verkopen. Deze zoekertjes zijn exclusief beperkt tot de auto’s die Greencars als milieuvriendelijke auto’s gedefinieerd heeft (zie daaromtrent het tablad ‘Greencars ?’ van de website. Greencars heeft het recht om eenzijdig alle zoekertjes te verwijderen die aan deze filosofie niet overeenstemen. Greencars heeft ook het recht om eenzijdig een zoekertje te verwijderen die meer dan 30 kalenderdagen op de website blijft.

Een lid kan om het even hoeveel zoekertjes plaatsen. De zoekertjes en hun inhoud zijn gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de lid. In geen geval mag een lid een zoekertje publiceren voor een auto waarvan hij niet eigenaar is. Hij mag ook geen onzinnige prijs voostellen om een potentiële koper aan te trekken. Indien het lid deze regels (bijvoorbeeld een auto voorgesteld tegen de prijs van één euro) niet respecteert, heeft Greencars het recht om eenzijdig een zoekertje te verwijderen.

Indien zijn wagen verkocht werd, verbindt zich het lid ertoe om binnen de 24 uur zijn zoekertje te verwijderen.

Artikel 13 : Veiligheid

In het kader van zijn rubriek verkoop en aankoop van auto’s nodigt Greencars zijn gebruikers uit om omzichtig en voorzichtig te werk gaan tijdens de contacten tussen verkopers en aankopers. In geen enkel geval kan Greencars aansprakelijk gesteld worden voor oplichting- en fraudegevallen waarin de gebruikers slachtoffers zouden kunnen worden.

Artikel 14 : Hyperlinks

De webpagina’s buiten de domeinen en subdomeinen van Greencars en, in het bijzonder, de pagnina’s waarop de gebruiker via hyperlinks wordt weergegeven, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de beheerders van deze webpagina’s.

Greencars kan deze webpagina’s uiteraard niet permanent controleren noch enige verantwoordelijkheid nemen over de inhoud ervan. Het online zetten van deze hyperlinks betekent dus in geen enkel geval dat Greencars zijn goedkeuring geeft over de inhoudelijke elementen op deze webpagina’s.

Greencars is dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk voor het materiaal en elke vorm van data, opgenomen of vermeld op de webpagina’s van deze hyperlinks.

Artikel 15 : Duur en beëindiging

Greencars heeft het recht om de aanbieding van gratis diensten te beëindigen, onverminderd alle schade in geval van het niet respecteren van een van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De leden kunnen eveneens het gebruik van de gratis diensten stopzetten door contact op te nemen met Greencars via contact@greencars.be.

Artikel 16 : Recht van toewijzing

Greencars heeft het recht om zonder enige aankondiging de verplichtingen van deze overeenkomst te wijzigen of uit te besteden. Leden van Greencars kunnen de voordelen van dit contract niet overdragen.

Artikel 17 : Recht en bevoegdheid

Iedere betwisting in verband met de website of het gebruik ervan, is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Hiervoor zijn uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg van Nijvel, de rechtbank van Koophandel van Nijvel, en de vrederechter van Waver bevoegd. Bij iedere betwisting moet beroep gedaan worden op deze gerechtelijke instanties.

Indien de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden van Greencars schendt, heeft Greencars het recht om de toegang tot de website te weigeren voor eender welke gebruiker, op eender welk moment en zonder enige aankondiging. Het gebruik van deze website is niet toegestaan in de landen waar de vermelde bepalingen, deze paragraaf inbegrepen, niet van toepassing zijn.